Nyt Rosenhøj

Case: Nyt Rosenhøj

Udover en gennemgribende fysisk renovering af områdets 27 blokke (840 boliger) er der skabt et stærkt område- og identitetsløft, hvor der har været fokus på infrastruktur med nye boliggader og stisystemer, kvartersdannelser og elementer som: fælles gårdhaver, facadebeklædninger og nye vejnavne.

Rosenhøj er omdannet fra et isoleret boligområde til en integreret del af bydelen Viby Syd i Aarhus. De to hovedgreb har været at åbne boligområdet op mod bydelen samt at skabe identitet og fællesskab.

De monotone blokke har forskellig arkitektonisk identitet gennem varierede facader - materialevalg, påhængte altaner, nye vinduesåbninger og åbning af gavle. Fire blokke har ændret udtryk, og fremstår nu som en slags punkthuse (grundet nedrivning af opgange). De fælles gårdhaver skaber et socialt fællesskab mellem blokkene, mens det grønne parkstrøg er inviterende, aktivt og oplevelsesrigt for både beboere og besøgende.

Tidligere flyttede mange til Rosenhøj i mangel af bedre – nu vælger man Rosenhøj til og ventetiden på en bolig er markant forøget.

Nyt Rosenhøj vandt RENOVER prisen 2017 for bedste, almene renovering.

“Boligens gode stemning og tryghed er forbundet til boligens overflade – altså bygningens facade og kantzone.”
Publikationen, s. 37

Boligen

Foto: Gunni Petersen

Med opførelsen af 22 nye rækkehuse tilbyder afdelingen nu et langt mere varieret udbud af tidssvarende almene boliger, som også skaber mulighed for at tiltrække nye beboere og for nuværende beboere, at blive boende i afdelingen selvom man ændrer boligbehov. Efter renoveringen er der en langt mere varieret beboersammensætning end før og ventelisten er øget markant. 

Muligheden for intern flytning mellem de forskellige boligtyper giver en fleksibilitet og er med til at understøtte den sociale sammenhængskraft og fastholde gode
netværk.

Der er skabt 191 tilgængelighedsboliger, svarende til hver 4. bolig, ved at montere elevatorer og ændre adgangsforholdene. Dertil kommer fornyelse af badeværelser og nye bredere døre, samt elevatorer og nye adgangsforbindelser. 

“Tilgængelige boliger med fleksibel indretningsmulighed understøtter beboere på flere forskellige stadier i livet”
Sociale renoveringer, s. 27

Boligens Kantzone

Foto: Århus Omegn
Foto: EFFEKT

Under renoveringen af Rosenhøj er der etableret nye vinduer i gavlfacaderne. Inden renoveringen var området mellem blokkene et utrygt rum uden identitet. I dag bliver rummet mellem blokkene oplevet af beboerne som et hyggeligt og trygt område, bl.a. grundet de nye vinduer og altaner, som har kig udover fællesarealet. Vinduerne har dermed ikke kun forbedret lysforholdene i gavlboligerne, men de har også påvirketm hvordan de fælles arealer opleves og bruges.

Ved hjælp af forskellige design og materialer i facaderenoveringen er der skabt en stor grad af variation, der underbygger identiteten af de nye bolignære fællesskaber. 

Alle boliger får ny udvendig altan enten på sydfacaden eller i gavlen, hvor beboerne kan træde ud i det halvoffentlige rum i kontakt med andre beboere. De nye altaner tilfører yderligere kvalitet til boligerne, bidrager til blokkenes visuelle udtryk og får ikke mindst en tryghedsskabende effekt, da der kommer flere ”øjne” på boliggader og friarealer. 

“Altaner og vinduer kan skabe en forlængelse af den private stemning ud i fællesarealerne, hvilket øger trygheden.”
Sociale renoveringer, s. 37

Fællesarealer

Foto: Århus Omegn
Foto: Århus Omegn
Foto: Århus Omegn
Foto: Arkitema

Ny infrastruktur og parring af blokkene to-og-to har skabt nye typer af uderum og fælles gårdhaver, der sammen med nye rækkehuse giver rum til nærhed og fællesskaber. De nye boliggader bidrager også til identitetsløftet med nye navne – nu bor man ikke længere i blok 9, 2.th. men på Rosenhøj Bakke 20, 2.th.

På hver boliggade er der indrettet et kvarterstorv, der sammen med et nyt parkstrøg har skabt aktive og oplevelsesrige friarealer mellem blokkene og tilført området mangfoldighed, biodiversitet og nye pejlemærker.

Der er skabt mange, nye samlingssteder og masser af nye aktiviteter for både børn og voksne i Rosenhøj, hvis fællesarealer - modsat før renoveringen - er blevet et sted, som inviterer indenfor. Men fællesarealerne er i høj grad også med til, at sætte rammen om det gode naboskab imellem beboerne.  

“Fællesarealer med forskellige funktioner understøtter en levende afdeling og skaber derfor tryghed.”
Sociale renoveringer, s. 49

Forbindelse til omgivelserne

Foto: Århus Omegn
Foto: EFFEKT
Foto: Arkitema

Rosenhøj er omdannet fra et isoleret område til en integreret del af bydelen Viby Syd. De to hovedgreb har været at åbne boligområdet op mod det omkringliggende samfund og at skabe identitet og fællesskab.

Nedrivning af opgange i fire af blokkene har skabt både udsyn til, og indkig fra, nabokvarteret, samt en ny bygningstype i form af enkeltstående punkthuse. Nye adgangsveje har åbnet området op mod omgivelserne og to nye boliggader har sikret en intern opdeling af det store boligområde og skabt tværgående forbindelser.

_____

På Landsbyggefondens hjemmeside kan du se yderligere 2 videoer om renoveringen af Rosenhøj

“Gode opholdsmuligheder langs stier og kanter kan inspirere til møde og udveksling.”
Sociale renoveringer, s. 64

Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Tina Axelsen

Mail:

tia@aarhusomegn.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

950 mio. kr.

Projektstart og slut

01. jan 2014 - 01. jan 2017

Støttet af

Boligtype

Opførelsesår

1968-1970