Projekt i gang - Kalundborg

Kullegaard Arkitekter

Social renovering afd. 8, 9 og 14

Hos FOB afd. 8, 9 og 14 i Kalundborg ønsker de med sociale renoveringer at skabe en større mangfoldighed i beboersammensætningen som led i en større renovering. Der skal bl.a. opføres et nyt fælleshus med tilhørende, grøn aktivitetsplads, og der etableres nye stiforløb, som skal styrke forbindelserne i området. Her har det været ideelt at indarbejde muligheder for uformelle møder mellem beboerne i kampen mod ensomhed.   

”Vi er glade for at kunne indgå i dette partnerskab om at bekæmpe ensomhed. Vi har nok indtil nu primært haft fokus på opdatering af vore bygninger, bedre bokvalitet for vore beboere og flere gennemrenoverede boliger med store altaner og elevator. Med dette nye fokus på at skabe spontane mødesteder i bebyggelsen og dermed styrke fællesskabsfølelsen blandt beboerne, får vi en ekstra dimension i omdannelsen af vores boligområde. Boligforeningen opstod i 1919 for at opføre arbejderboliger til overkommelige huslejer og kampen mod ensomhed – gennem styrkelse af fællesskabet – er i tråd med vores oprindelige formål,” fortalte Vivi Stæhr, daværende formand for FOB Kalundborg.

Vi vil følge den sociale renovering i afdelingerne og dele erfaringerne fra den igangværende renovering.

 

Forarbejde

Som del af projektets forarbejde er det blevet besluttet at den sociale renovering skal tage udgangspunkt i to delprojekter: det første centreret om ankomstzonen ved bygningens indgangsparti (som del af boligens kantzone) og det andet om fællesarealer - nærmere specifikt vaskerum og udendørs tørrepladser.

Bemærk, at de følgende er kun forslag, og der forelægger endnu ingen planer om, hvilke der bliver realiseret.

Delprojekt 1

I denne del af projektet er der som nævnt fokus på at udnytte boligens kantzone. Ved hjælp af enkle tiltag kan kantzonen være med til at styrke det gode naboskab i afdelingen. Plads til ophold i og omkring den fælles ankomstzone til boligen understøtter et godt naboskab. Kantzoner giver mulighed for at hilse på naboen og snakke med hinanden. Gode opholdspladser nær boligen gør det muligt at observere livet i afdelingen.

I FOB fremstår ankomstzonerne til boligerne i højere grad som gennemgangsområder, og der er de færreste steder mulighed for at tage ophold. Siddemuligheder ved indgangsdørene vil skabe nye forbedrede ankomstarealer til boligen, hvor beboerne kan tage en pause, når de er på vej til eller fra boligen. Fokus på gode materialer, beplantning og siddemuligheder vil skabe en ny ramme for ankomsten til hjemmet. En positiv effekt af gode kantzoner langs bygningerne er, at disse kan øge trygheden i et område. Et pænt udemiljø, belysning, gennemsigtighed og øget liv i kantzonen er nogle af de ting, der kan øge trygheden. 

I det eksisterende renoveringsprojekt har der været særligt fokus på de grønne fællesarealer og en ny aktivitetsplads ved fælleshuset. Et delprojekt med fokus på boligens kantzone vil i høj grad styrke de nære uderum og muligheden for det spontane møde i bebyggelsen. Det opholdsinviterende indgangsparti kan desuden understøtte en god hilsekultur.

Delprojekt 2

I delprojekt 2 ligger fokus på at styrke fællesfaciliteterne i boligforeningens eksisterende vaskekældre og arealerne omkring de udendørs tørrepladser. Arkitektoniske elementer kan være med til at motivere beboerne til at mødes og dermed understøtte sociale relationer. Sociale relationer bliver tættere over tid, og med arkitekturen bliver mulighederne for, at beboerne mødes og danner relationer, understøttet.

I FOB findes der allerede fælles vaskekældre i mange af blokkene. Det er derfor oplagt at arbejde med vaskekældrene, da det er et sted, hvor beboerne mødes jævnligt, og kan lære hinanden at kende. Nogle af de eksisterende vaskekældre er allerede indrettet, så det er muligt at tage ophold. Vaskekældrene trænger dog til en opgradering, så de bliver mere tidssvarende og attraktive at bruge til fælles ophold. Den fælles praktiske beskæftigelse kan tiltrække beboere, som ikke er interesseret i sociale fællesskaber, og tiltrækker folk til at bruge rummet spontant med en naturlig bevægelse af beboere, der kommer ind og ud. Beboerne benytter faciliteterne fordi de skal vaske tøj, men tilbydes samtidigt at indgå i en mere social aktivitet, som f.eks. at drikke en kop kaffe med naboen. Spontane møder har potentiale til at udvikle sig til kortere ophold og smalltalk, der har potentiale til at udvikle sig til deltagelse i mere forpligtende fællesskaber, såsom sociale aktiviteter i fælleshuset.

 

“Gode kantzoner i stueetagen skaber liv langs bygningen, som aktiverer udearealerne og giver muligheder for spontane møder”
Sociale renoveringer, s. 35

Planlægning

I forbindelse med projekternes planlægning er der i afdelingen indtil videre blevet afholdt et styregruppemøde i samarbejde med Realdania og Kullegaard. 

Kælderplan

Kælderplanen omhandler både afdeling 8 og 9, men i forskellige omfang.

I afdeling 8 skal kælderen åbnes op i gavlen, således at vaskeriet bliver synliggjort. Selve vaskefunktionen samles midt i rummet med et stort bord til fralægning, og det nye vaskerum skal møbleres med forskellige sidegrupper. Der åbnes op på tværs af kælderen, så der skabes kontakt til cykelkælderen. Det eksisterende skarnrum nedlægges til fordel for cykelparkering og et cykel/hobbyværksted.

Desuden bliver der etableres en lav siddegruppe ud mod det store vindue i gavlen med lave, enkle loungemøbler, lavt lys og reoler til aflægning, spil, bøger, m.m., som man kan benytte, mens man vasker. Foran vinduet skal der være forskellige muligheder for ophold, hvor der kan opstå møder, mens man venter eller hænger tøj op.

I afdeling 9 skal vaskekælderen åbnes op ud mod haven og synliggøres. Der skal skabes mulighed for at trække cyklen gennem vaskeriet, som bidrager til muligheden for uformelle møder beboerne i mellem. Ligesom i afdeling 8 møbleres vaskekælderen med loungemøbler, reoler og fralægningsplads, og i cykelkælderen etableres der et mindre værksted til cykler og hobby med aflåselige skabe.

Kantzonen

Tæt på indgangene kan der etableres muligheder for mindre ophold for beboerne. For at give størst mulighed for dette skabes der med  hjælp fra bl.a. beplantning i udvalgte randzoner kroge med læ og siddemuligheder. 

Beboerworkshop

I forbindelse med sociale renoveringer er det oplagt at aktivere beboergrupperne igen, da det er centralt for at kunne skabe nogle rammer, hvor beboerne oplever ejerskab og ønsker at udnytte faciliteterne. I slutningen af 2019 blev beboerrepræsentater fra 8, 9 og 14 indkaldt til en workshop om sociale renoveringer. Her blev der drøftet, hvor i bebyggelsen beboerne møder deres nabo og deres oplevelse af det gode naboskab. Dette samarbejde har resulteret i en indsigt og forståelse for beboernes behov, tilgang og ønsker.

I forbindelse med kantzonen er der flere beboere, der kunne forestille sig at benytte nye opholdsmuligheder ved opgangen, så længe disse er placeret, så der er chance for solskin. I forholdt til projektet om vaskerum og udendørs tørrepladser, bragte flere beboere på banen, at et godt og pænt miljø i disse områder kan have indvirkning på, om man har lyst til at blive og vente i lokalerne.

Med udgangspunkt i beboernes kommentarer arbejdes der derfor bl.a.  med robusthed, lys og synlighed. Der opfordres til at nye beboere bydes velkommen med et informationsmøde og en rundvisning, der også kan være med til at styrke de senere uformelle hverdagsfællesskaber i boligforeningen.

Udvælgelse af projektområder

I projektet har man udvalgt de vigtigste steder og forbindelser i området. Disse projektområder er udvalgt efter en række kriterier: om de er placeret i tilknytning til vigtige forbindelser og steder, og om de har øst eller sydvendte facader. 

Det foreslås, at der tilknyttes forskellige aktiviteter til kanzonerne, så der opstår nye gøremål og oplevelser tæt på hoveddøren som f.eks. insekthotel, højbede og opslagstavler, mens der der i vaskerum skal oprettes loungeområder. 


Fakta

Status

I gang

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

183 mio. kr.

Boligafdelinger

FOB Kalundborg, afd. 8, 9 og 14

Boligtype

Antal lejemål

432

Opførelsesår

1939- 1975